Tradycja, doświadczenie i nowoczesność


Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG.

Artykuł 1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do działalności związanej z prowadzeniem pojazdów, dla których wymagane jest prawo jazdy kat.:

 • C1, C1+E, C lub C+E
 • D1, D1+E, D lub D+E


Dyrektywa 2003/59 została zaimplementowana do prawa polskiego w drodze ustawowej:

 

Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235 poz. 1701).
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy nr 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniającej rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającej dyrektywę Rady 76/914/EWG (Dz.Urz. UE L 226/4 z 10.09.2003, str. 4; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 441).

 

REGULACJE
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. 125 poz. 874 z 2007 r.) reguluje całokształt problematyki, związanej z formalnymi możliwościami wykonywania działalności transportowej osób i rzeczy.
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 108 poz. 908 z 2005 r. z późn. zm.) określa, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, techniczne aspekty wykonywania transportu określonymi pojazdami oraz wymagania w stosunku do kierowców.
Zgodnie Dz. U. z 2010 r. Nr 43, poz. 246 USTAWY z dnia 19 marca 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw w art. 39a.

Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta ukończyła:

a) 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

 • C lub C+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną
 • C1 lub C1+E - o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną

 

b) 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

 • C lub C+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,
 • D lub D+E - o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną ,
 • D1 lub D1+E - o ile przewóz wykonywany jest na regularnych liniach, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną.

 

c) 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii: D lub D+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,

 • posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 20 czerwca1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,poz. 908, z późn. zm.);
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • ukończyła szkolenie okresowe
  • kierowania kierowców na:

1.szkolenia okresowe,
2.badania lekarskie i psychologiczne;
3.pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych;
4.przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii:
a.świadectw kwalifikacji zawodowej,
b.orzeczeń lekarskich i psychologicznych;
5.prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań lekarskich i psychologicznych;
6.przekazania kierowcy z chwilą rozwiązania stosunku pracy kopii orzeczeń i świadectw, o których mowa w pkt 4.
7.Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może pokryć koszty szkoleń okresowych kierowcy.

 

Kto może przystąpić do kwalifikacji wstępnej
Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba:

1.która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
2.przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
3.studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
4.Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy ( Dz. U. z 2010 nr 53 poz. 314 )

 

Szkolenie w ramach:

1. kwalifikacji wstępnej - 280 godzin

a. część podstawowa - teoretyczna - 195 godzin
b. część specjalistyczna

zajęcia teoretyczne -  65 godzin
zajęcia praktyczne w ruchu drogowym - 16 godzin
zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych - 4 godziny

 

2. kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - 140 godzin

a. część podstawowa - teoretyczna - 97 godzin
b. część specjalistyczna

zajęcia teoretyczne -  33 godziny
zajęcia praktyczne w ruchu drogowym - 8 godzin
zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych - 2 godziny

 

3. kwalifikacji wstępnej uzupełniającej - 70 godzin

a. część specjalistyczna

zajęcia teoretyczne -  65 godziny
zajęcia praktyczne w ruchu drogowym - 5 godzin

 

4. kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej - 35 godzin

a. część specjalistyczna

zajęcia teoretyczne -  32,5 godziny
zajęcia praktyczne w ruchu drogowym - 2,5 godziny